Instytut BelNIIS KPU to wiod?cy krajowy instytut naukowo-badawczy w dziedzinie budownictwa, podlegaj?cy Ministerstwu Architektury i Budownictwa Republiki Bia?orusi. Instytut powsta? w 1957 roku i jest jednym z najstarszym przedsi?biorstw w dziedzinie budownictwa, posiada du?e do?wiadczenie w rozwi?zaniu zada? w nauce i praktyce budowlanej. Nasz? specjalizacj? jest produkt innowacyjny, kt?ry zadowoli stale zmieniaj?ce si? zapotrzebowania klienta.

 

Instytut BelNIIS wykonuje prace naukowo-badawcze i in?ynieryjne w nast?puj?cych sferach budownictwa:                                             

Konstrukcje ?elazobetonowe i kamienne,

Konstrukcje metalowe,

Konstrukcje drewniane,

Szkieletowe systemy budynk?w,

Budownictwo wysoko?ciowe,                                                   

Fundamenty i podstawy,

Konstrukcje zabezpieczaj?ce, elewacje wentylowane,

Akustyka budynk?w i badania wibroakustyczne,

Systemy wentylacyjne,

Betony i roztwory,

Technologia budowy budynk?w i budowli,

Monolityczne budownictwo mieszkaniowe systemy szalunkowe,

Materia?y wyko?czeniowe, mieszanki suche,

Polimerowe materia?y budowlane,

Konstrukcji in?ynierskich komunikacji (mosty, tunele, itp.).

 

Instytut ?wiadczy nast?puj?ce us?ugi:

Certyfikacja materia??w i wyrob?w, rob?t i us?ug w budownictwie,

Badania konstrukcji, materia??w i wyrob?w,

Us?ugi in?ynierskie,

Obliczanie i projektowanie konstrukcji budynk?w i budowli,

Badania konstrukcji budynk?w i budowli,

Us?ugi w zakresie ogrzewania i wentylacji,

Prace w zakresie asystowania obiekt?w budowlanych,

Naukowo-techniczne doradztwo w zakresie budownictwa,

Opracowanie dokumentacji normatywno-technicznej, dotycz?cej stosowania produkt?w, wyrob?w, technologii sp??ki-klienta w budownictwie,

Us?ugi w zakresie promocji wyrob?w budowlanych na rynku Bia?orusi.

 

 

  

Instytut BelNIIS ma d?ug? i pe?n? sukces?w histori? wsp??pracy z polskimi sp??kami in?ynieryjno-budowlanymi:                                         

 1. Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o. o.
 2. Amiantit Poland Sp. z o. o.
 3. BALEX METAL Sp. z o. o.
 4. BETOMAX POLSKA S.A
 5. CETCO Poland Sp. z o. o. S.K.A
 6. DOMAX Sp. z o. o.
 7. FERRO S.A.
 8. Fischerpolska Sp. z o. o.
 9. FORBUILD SA
 10. HALFEN Sp. z o. o.
 11. Info-GLOBAL Sp. j.
 12. ISOROC Polska Sp. z o. o.
 13. Kingspan Sp. z o. o. Polska
 14. KOELNER S.A.
 15. Consolis Polska Sp. z o. o.
 16. ND Plus Sp. z o. o. S.K.A.
 17. Pgb-Polska Sp. z o. o.
 18. Pruszynski Sp. z o. o.
 19. RAWLPLUG S.A.
 20. RECTOR Polska Sp. z o. o.
 21. REGULUS-system
 22. Przedstawicielstwo Sp??ki Akcyjnej PROCHEM S. A.
 23. Blachprofil 2 Sp. z o.o. ul.  
 24. PAROC Polska Sp. z o.o.    
 25. Materbud Sp. z o.o.
 26. LENKO S.A.
 27. Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

  Prace Instytut BelNIIS KPU, wykonane dla sp??ek Rzeczypospolitej Polskiej
          

Jeste?my gotowi kontynuowa? list? naszych klient?w!

 

Je?li na naszej stronie nie znalaz?e? odpowiedzi na swoje pytania, z przyjemno?ci? odpowiemy na nie pod numerami telefon?w:
(+ 375 17) 267 10 01 (w j?zyku rosyjskim),
(+ 375 44) 540 96 32 (w j?zyku angielskim) lub mailem: institute@belniis.by (w j?zyku rosyjskim lub angielskim).