BelN??S Enstit?s? cumhuriyet ?niter i?letmesi - Belarus Cumhuriyeti Mimarl?k ve ?n?aat Bakanl???na tabi olan, in?aat alan?nda ?nde gelen cumhuriyet bilimsel ara?t?rma enstit?s?d?r. Enstit? 1957 y?l?nda kurulmu?tur ve in?aat alan?n?n en eski i?letmelerinden bir tanesi olup in?aat biliminde ve uygulamas?nda sorun ??zme konusunda b?y?k bir tecr?be sahibidir. Uzmanla?ma alan?m?z, m??terinin s?rekli olarak de?i?en gereksinimlerinin kar??lanmas?na elveren yeni ?r?nlerdir.

 

BelN??S Enstit?s? a?a??da s?ralanan in?aat alanlar?nda bilimsel ara?t?rma ve m?hendislik ?al??malar?n? yapmaktad?r:      

Betonarme ve ta? yap?lar

Metal yap?lar

Ah?ap yap?lar

Prefabrik bina sistemleri

Y?ksek katl? yap? in?aat?

Temel ve kaideler

?evreleyici yap?lar, havaland?rmal? cepheler

Binalar?n akusti?i ve titre?im-akustik testleri

Havaland?rma sistemleri

Beton ve har?lar

Bina ve yap? in?aat teknolojisi

Monolitik ev in?aat?, kal?p sistemleri

Dekorasyon malzemeleri, kuru kar???mlar

Polimer in?aat malzemeleri

Kamu hizmet yap?lar? (k?pr?ler, t?neller vd.)

 

Enstit? a?a??da s?ralanan hizmetleri sunmaktad?r:

?n?aatta malzeme, ?r?n, ?al??ma ve hizmetlerin sertifikaland?r?lmas?

Yap?, malzeme ve ?r?nlerin test edilmesi

M?hendislik hizmetleri

Bina ve yap? tasar?mlar?n?n hesaplanmas? ve projelerinin yap?lmas?

Bina ve yap? tasar?mlar?n?n muayene edilmesi

Is?tma ve havaland?rma alan?nda hizmetler

?n?aat tesislerini takip ?al??malar?

?n?aat konular?nda bilimsel-teknik dan??manl?k

M??teri olan ?irketin ?r?n, mamul, teknolojilerinin in?aatta kullan?lmas? i?in normatif-teknik belgelerin geli?tirilmesi

?n?aat ?r?nlerinin Belarus pazar?na pazarlanmas?na y?nelik hizmetler

   

BelN??S Enstit?s?, T?rk m?hendislik ve in?aat ?irketleri ile uzun ve ba?ar?l? bir i?birli?i tarihine sahiptir:

  1. R?nesans Rusya In?aat Sanayi ve Ticaret Anonim ?irketi’nin Belarus Cumhuriyeti’ndeki Temsilcili?i
  2. Yabanc? organizasyon R?NESANS T?RKMEN ?N?AAT SANAY? VE T?CARET A.?.
  3. KASPA DI? TICARET A.?.

BelN??S Enstit?s? cumhuriyet ?niter i?letmesinin T?rkiye Cumhuriyeti ?irketleri i?in yapt??? ?al??malar.

 

M??terimizin listesinin devam?n? getirmeye haz?r?z!

Web sitemizde sorular?n?z?n cevaplar?n? bulmad?ysan?z biz bunlar? a?a??daki telefon numaralar?ndan aranarak memnuniyetle cevaplar?z:
(+ 375 17) 267 10 01 (Rus?a),
(+ 375 44) 540 96 32 (?ngilizce) veya e-posta vas?tas?yla cevaplar?z: institute@belniis.by (Rus?a veya ?ngilizce).